Е-списание

Посещения: 192

Описание и пълен текст

Петева, И., Цветкова, Е. (2023). Мобилните технологии – ключов елемент на библиотечно-информационното осигуряване в съвременното образователно пространство. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 1, 15 – 29. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Peteva, I., Tsvetkova, E. (2023). Mobile Technologies – Key Element of Library and Information Provision in the Contemporary Learning Environment. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 1, 15 – 29. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...