Е-списание

Указания за авторите

ДО ПЕЧАТА НА СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ ОСТАВАТ:

Такса за публикуване на статия

161 лв.

При превод от България

Банкова сметка УниБИТ

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Списание „Образование, научни изследвания и иновации“ публикува научни статии, отговарящи на тематичните направления на списанието и съдържащи оригинални идеи и научни резултати.

С подаването на ръкопис в системата авторът се съгласява да спазва заложените в Указанията изисквания и етични принципи за публикуване на научни текстове, както и оформянето на ръкописа според заложения в сайта темплейт. Не спазването им ще се счита за основание за отказ от сътрудничество между автора и списание „Образование, научни изследвания и иновации“.

При подаването на ръкопис в електронната система на списанието авторът изрично декларира, че ръкописът не е публикуван или изпратен за публикуване в друго издание, както и че текстът е авторски.

При установено подобие с други научни текставе в повече от 20% ръкописът не се допуска за публикуване.

Не се приема цитирането на литература, която не е релевантна към предложения за публикуване текст, която не е ползвана в текста или самоцитиранията.

Приемането за публикуване или отхвърляне на ръкописа се основава на становищата на двама анонимни и независими рецензенти. И за двете решения Списанието поема ангажимент да информира авторите.

След получаване на информация за приемане на ръкопис за публикуване, авторът се задължава да внесе в тридневен срок по банков път таксата от 82 евро при превод от чужбина или 161.00 лв. при превод от България.