Е-списание

Посещения: 48

Описание и пълен текст

Георгиев, Г., Тодорова, Т. (2024). Познаване и прилагане на проектния мениджмънт от българските библиотечни специалисти Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 6 – 15. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Georgiev, G., Todorova, T. (2024). Knowledge and Application of Project Management by Bulgarian Library Specialists Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 2, 6 – 15. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...