Е-списание

Посещения: 251

Описание и пълен текст

Енчева, М., Златкова, П., Борисова, М. (2023). Проект TLIT4U – изследване на нагласите към обучението по трансграмотност на студенти и преподаватели от България, Италия и Финландия. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 5 – 18. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Encheva, M., Zlatkova, P., Borisova, M. (2023). TLIT4U Project – Study of the Attitudes Towards Transliteracy Training Among Students and University Teachers from Bulgaria, Italy and Finland. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 2, 5 – 18. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...