Е-списание
Image
Image

Георгиев, Г., Тодорова, Т. (2024). Познаване и прилагане на проектния мениджмънт от българските библиотечни специалистиОбразование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 6 – 15. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Иванова, Ж., Георгиева, К. (2024). Развитие на електронното управление в Република България Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 16 – 23. Available from: https://e-journal.unibit.bg/.

Ал-Хамами, А. Е. (2024). От индустрия 4.0 към интелигентната фабрика: управление на информацията в германската автомобилна индустрия. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 24 – 29. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Решбергер, К. (2024). Влиянието на регламента на ЕС за таксономията върху сектора на строителството и строителството. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 30 – 41. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Image
Image

Карастоянов, А. (2024). Конкурентно предимство – теоретични основи и практически приложения. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 59 67. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Цингелман, Ф. (2024). Отговорността на ръководството на OOД за правилното водене на електронни книги и записи. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 68 – 74. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Ортмайр, А. (2024). Мета-анализ на развитието на персонала на поколение Z чрез трансформационния лидерски стил. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 75 – 83. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Зехтиг, Я. (2024). Актуализация на целите и въздействието на преките китайски инвестиции в Германия. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 84 – 90. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Заит, Р. А. (2024). Необходимост от нова ценностна система на съвременното глобално общество. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 91 – 97. Available from: https://e-journal.unibit.bg/